Obchodní podmínky

Pravidla jsou pravidla, ale vyjdeme Vám vstříc i nad rámec zákonných povinností.

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností SAFRES Group s.r.o., Tyršova 820, Česká Skalice, 55203 , IČO 28786700 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.naminy.shop (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.naminy.shop mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

1.6 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. K uzavření kupní smlouvy dojde v momentě, kdy dojde kupujícímu e-mailem prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část).

2.4 Za podstatné podmínky kupní smlouvy se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.  V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Odmítnutí objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:
* V případě, že objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky.
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna vzájemně přijatá plnění.
Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

1. Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

2.Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět ve lhůtě 14 dnů po odstoupení na naší adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
- zboží nesmí být použité
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
- zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Právo od smlouvy odstoupit je vyloučeno v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze.

V případě, že budou splněny všechny stanovené podmínky pro řádné odstoupení od kupní smlouvy, vrátíme Vám po vrácení zboží kupní cenu.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů po odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží ponese kupující. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21% nebo 12%

5.2 Kupující má možnost platit v následujících měnách: Kč, EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Společnost SAFRES Group s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné váhy objednávky. Ceník je uveden na stránce https://www.naminy.shop/doprava/

 

6.3 Osobní odběr je možný  na adrese Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice

6.4 Poštovné a balné pro dodávky těžší než 50 kg nebo na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti SAFRES Group s.r.o. uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky, nebo

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží od přepravce.

Platba na dobírku je zpoplatněna 40,- Kč za zásilku v rámci České republiky a Slovenska.

7.3 Pokud nebude cena za dodané výrobky včas uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží a potvrzení dalších objednávek do doby, kdy bude cena uhrazena.

7.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je k dispozici k osobnímu odběru na korespondenční adrese elektronického obchodního domu www.naminy.cz po vzájemné dohodě.

8.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jejich převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.5 Zboží dodáváme na území České republiky a území vybraných členských států Evropské unie.

9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti SAFRES Group s.r.o., a které je vadné ke dni přechodu nebezpečí škody na kupujícího nebo jehož vady se objeví v důsledku porušení povinností prodávajícího v záruční době v trvání 24 měsíců od převzetí s výjimkou:

- zboží, u něhož je na obalu nebo v připojeném návodu uvedena minimální trvanlivost
- zboží, u něhož z povahy zboží vyplývá jinak
- zboží opotřebeného v důsledku jeho obvyklého užívání
- zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti SAFRES Group s.r.o. je e-mailem zaslána kupujícímu faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

1. Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který objednán nebyl, objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
2.  Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
3.  Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen vrátit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Ňaminy.cz:

Riegrova 342

552 03 Česká Skalice

 

10. Odpovědnost za vady na stránce www.naminy.shop

10.1 Společnost SAFRES Group s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.naminy.shop jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost SAFRES Group s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost SAFRES Group s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

10.4. Obrázky produktů mohou být ilustrativní (při nákupu doporučujeme, zejména sběratelům, kontaktovat infolinku a vyžádat si fotografii produktů, o které mají zájem).

 

11. Ochrana osobních dat a podmínky (platnost od 25.5.2018)

11.1 Základní ustanovení

11.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost SAFRES Group s.r.o., Tyršova 820, Česká Skalice, 55203 , IČO 28786700 (dále jen: „správce“).

11.1.2 Kontaktní údaje správce:

Naminy.shop, SAFRES Group s.r.o., Tyršova 820, Česká Skalice, 55203 , IČO 28786700

info@naminy.cz

telefon: +420 777 799 225

11.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

11.1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

11.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

11.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

11.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

11.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

11.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

11.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

11.3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

11.4 Doba uchovávání údajů

11.4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

11.4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

11.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

11.5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Atomer, Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

11.5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

11.6 Vaše práva

11.6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

11.6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

11.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

11.7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

11.7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

11.7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

11.8. Závěrečná ustanovení

11.8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

11.8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.